ANBI informatie Stichting Vrienden Hospice Bronnerhof

 • Naam: Stichting Vrienden Hospice Bronnerhof
 • Fiscaal nummer: 853427136
 • Contact gegevens: Philips van Heinsbergstraat 1, 6123 AT, Holtum
 • Bestuurssamenstelling:
  Voorzitter: Martin Link
  Secretaris: Antoinette van Sloun
  Penningmeester: Wil Wagemans
 • Beleidsplan
  Het beleidsplan voor onze Stichting is erop gericht om geldelijke middelen te verkrijgen ter instandhouding van Stichting Bijna Thuis Huis Swentibold middels acties, sponsoractiviteiten en werven van nieuwe leden.
 • Beloningsbeleid
  De stichting werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers
 • Doelstelling:
  Geldelijke middelen te verkrijgen ter instandhouding van Stichting Bijna Thuis Huis Swentibold en het  verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • Verslag van uitgeoefende activiteiten
  De Sponsorcommissie vergaderde afgelopen jaar gemiddeld 1x per 6 weken; nieuwe leden werden geworven middels het plaatsen van advertenties en oproepen in plaatselijke media; er werden gedurende het afgelopen jaar op diverse lokaties stands bemand waarbij vrijwilligers folders en toelichting gaven over de werkzaamheden van onze stichting
 • Balans en staat van baten: zie bijlage